ПРАВИЛА

користування бібліотеками комунального закладу

 «Централізована бібліотечна система»

Житомирської  міської  ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.  Правила  користування  бібліотеками   комунального      закладу «Централізована    бібліотечна    система » Житомирської  міської   ради (далі - Правила) розроблено   у    відповідності    з   Законом   України  «Про   бібліотеки  і бібліотечну  справу»,  «Про культуру»,   «Про захист персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» із змінами від 12 липня 2017 р. № 493, наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року    № 275 із змінами від 19.04.2017 року № 340.

1.2.  Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система» Житомирської  міської ради у структурі якого діє Центральна міська бібліотека ім. В.Земляка та 14 бібліотек-філіалів № 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16 ( далі - Бібліотека») розробив дані Правила відповідно до законодавства, свого Статуту, Типових правил користування бібліотеками в Україні та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.

1.3. Користувачем бібліотеки є фізична чи юридична особа, яка звернулася за послугами до бібліотек (читач, відвідувач заходу).

1.4. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

2.ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Громадяни України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування у Бібліотеці, яке може бути на базі абонементу,  читального залу, веб-сайту Бібліотеки. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

§  безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (в т. ч. електронний каталог);

§  безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

§  безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;

§  отримати до  4  документів терміном до 14 днів для опрацювання поза бібліотекою. Термін користування докумен­тами підвищеного читацького попиту та періодикою становить 7 діб. На прохання користувача термін користування може бути продовжений, якщо на документи відсутній попит інших користувачівількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується);

§  отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та електронних баз даних в мережі  Інтернет;

§  користуватися бібліотечними комп'ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки спеціально для користувачів (за окремими правилами);

§  користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

§  виносити документи за межі бібліотеки, за умови, що вони записані у формулярі;

§  рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування в читальному залі;

§  брати участь у роботі Читацьких рад;

3. ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Під час запису до Бібліотеки користувач повинен ознайомитись із Правилами.

3.2. Для запису до Бібліотеки та оформлення Єдиного читацького квитка  фізичні особи повинні пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Діти й підлітки до 18 років за умови відсутності паспорта, студентського квитка або іншого документа, що посвідчує особу, записуються у Бібліотеку на підставі документу, який пред'являють їхні батьки. За будь-який одержаний документ користувач ( крім дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів) розписується  в  читацькому  формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.3. З метою погодження на використання та обробку Бібліотекою персональних даних, фізичні особи повинні засвідчити письмово свою згоду.

3.4.  Користувач повинен повідомити Бібліотеку у разі зміни місця постійного проживання, зазначеного в паспорті.

3.5. Передача Єдиного читацького квитка іншій особі і користування чужим квитком не допускається.

3.6. Користувач повинен дбайливо ставитись до документів з бібліотечного фонду, при отриманні документів перевірити та в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.7. Документи, отримані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.8. За втрату або псування документу з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності.

3.10. У разі порушення користувачем Правил, що діють у Бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

4. ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

4.1. Ознайомити користувача з Правилами під час запису до Бібліотеки.

4.2.  Інформувати користувачів про всі види послуг, які надає Бібліотека, в т. ч. додаткові (платні).

4.3  Обслуговувати користувачів не менше 40 годин на тиждень (час обслуговування не повинен збігатись повністю з часом роботи основної частини населення міста).

4.4. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.5.       Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.6.            Задовольняти потреби у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.7.            Здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8.            Забезпечувати якісне бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні соціокультурних заходів.

4.9.            Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.

4.10.        Звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.

Зараз на сайті

На сайті 193 гостей та користувачі відсутні